CHÍNH SÁCH MUA TRƯỚC TRẢ SAU

1. Nguyên tắc mua trước trả sau

Khách Hàng sẽ mua phiếu mua hàng của Bên Bán do Công Ty phân phối để được tham gia Chính Sách Mua Trước Trả Sau theo nguyên tắc như sau:

 1. Công Ty là người bán phiếu mua hàng cho Khách Hàng để Khách Hàng đổi lấy hàng hoá, dịch vụ của Bên Bán theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại Hợp Đồng này. Phiếu mua hàng có thể có giá trị là toàn bộ hoặc một phần giá trị món hàng/ giỏ hàng. Trường hợp là một phần giá trị món hàng/ giỏ hàng, Khách Hàng có trách nhiệm thanh toán trực tiếp phần còn thiếu cho Bên Bán trước khi nhận/sử dụng hàng hóa, dịch vụ.
 2. Việc mua bán phiếu mua hàng được thực hiện thông qua website buyit.com.vn, phần mềm, chương trình BuyIt APP, và/hoặc tư vấn viên của Công Ty và/hoặc Bên Bán (sau đây gọi chung là “Kênh Giao Dịch”).
 3. Khi đăng ký tài khoản mua sắm (“Tài Khoản”) tại Kênh Giao Dịch, Khách Hàng sẽ được Công Ty cấp một hạn mức mua phiếu mua hàng (“Hạn mức”). Hạn mức này có thể thay đổi và được quy định tại Hợp đồng này, Chính sách mua trước trả sau và các chính sách khác được Công Ty công bố tại website buyit.com.vn và Kênh Giao Dịch
 4. Để sử dụng dịch vụ của Công Ty và duy trì trạng thái sẵn sàng của hạn mức mua hàng, Khách Hàng đồng ý trả trước cho Công Ty một khoản đặt cọc (“Khoản đặt cọc”). Khoản đặt cọc này được tính bằng 25% của hạn mức được cấp. Khi không tiếp tục sử dụng dịch vụ của Công Ty, Khách Hàng có quyền yêu cầu Công Ty hoàn trả khoản đặt cọc này.
 5. Bên Bán là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Khách Hàng về tiêu chuẩn, chất lượng, quy cách, giao hàng, bảo hành, xuất các hóa đơn mua hàng và/hoặc bất kỳ và tất cả vấn đề khác liên quan hoặc phát sinh từ hàng hoá, dịch vụ của Bên Bán trên cở sở các thông tin ghi trên phiếu mua hàng và/hoặc các chính sách bán hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cả giao hàng, bảo hành, đổi, trả) được Bên Bán công bố vào từng thời điểm
 6. Khách Hàng xác nhận mua hàng hoá, dịch vụ của Bên Bán bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua Kênh Giao Dịch là chứng cứ có giá trị chứng minh Khách Hàng đã đồng ý, trực tiếp, và nhân danh chính mình xác lập giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ không thể huỷ ngang với Bên Bán thông qua Công Ty dưới hình thức phiếu mua hàng theo đúng các điều khoản và điều kiện được Khách Hàng xác nhận qua Kênh Giao Dịch và do đó kể từ thời điểm Công Ty cung cấp phiếu mua hàng cho Khách Hàng hoặc xác nhận đơn hàng thành công của Khách Hàng, Khách Hàng sẽ đương nhiên chịu sự ràng buộc của:
  1. Hợp Đồng này, Chính Sách Mua Trước Trả Sau, và các chính sách khác được Công Ty công bố tại website buyit.com.vn và Kênh Giao Dịch
  2. Tất cả các chính sách bán hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cả giao hàng, bảo hành, đổi, trả) của Bên Bán
 7. Bất kỳ và tất cả các khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ được xác lập thành công giữa Khách Hàng và Bên Bán qua Kênh Giao Dịch phải được Khách Hàng ngay lập tức thông báo cho Công Ty trong thời hạn 36 (ba mươi sáu) giờ kể từ thời điểm Khách Hàng biết hoặc lẽ ra phải biết đã phát sinh khiếu nại, tranh chấp giữa Khách Hàng và Bên Bán.

2. Thời hạn thanh toán và tầng suất thanh toán

Khách hàng được quyền lựa chọn thời gian thanh toán, tối đa là 6 tháng (180 ngày) tính từ ngày khách hàng thực hiện việc tạo thành công phiếu mua hàng. Tầng suất thanh toán là 1 lần mỗi tháng (30 ngày). Việc lựa chọn được Khách Hàng thực hiện thông qua Kênh Giao Dịch.

3. Biểu phí dịch vụ và phí quá hạn

Thời hạn thanh toán 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng
Phí dịch vụ 0% 0% 1% 2% 3% 4%

Phí dịch vụ được tính 1 (một) lần tùy theo thời hạn thanh toán, là tỉ lệ phần trăm của giá trị phiếu mua hàng. Phí dịch vụ được cộng vào giá trị của phiếu mua hàng, hình thành tổng số tiền Khách Hàng phải thanh toán cho Công Ty để mua phiếu mua hàng. Phí quá hạn thanh toán được tính bằng 1.5%/tháng trên số tiền đến hạn phải thanh toán và bắt đầu được tính vào ngày quá hạn thứ 2 của mỗi kỳ thanh toán. Phí quá hạn tối thiểu là 30,000 VNĐ/tháng. Phí quá hạn được cộng vào số tiền đến hạn phải thanh toán.

4. Phương thức thanh toán

Khách Hàng thanh toán cho Công Ty số tiền đến hạn bằng phương thức sau:

 • Tài khoản MOMO: thông qua app Buyit
 • Tài khoản Ngân Hàng: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mua Nhanh
 • Số tài khoản : 225564604
 • Tại ngân hàng : VPBank

5. Hình thức phiếu mua hàng

Công Ty cung cấp cho Khách Hàng phiếu mua hàng bằng hình thức mã QR hoặc mã số điện tử thông qua phần mềm di động “Buyit” do Công Ty phát hành hoặc thông qua Kênh Giao Dịch.

6. Quy định về bảo hành, đổi trả hàng hóa

Khách Hàng đồng ý rằng việc bảo hành, đổi trả hàng hóa phải được thực hiện theo quy định, chính sách bán hàng của Bên Bán. Trường hợp đổi trả hàng hóa, Khách Hàng cần liên hệ trực tiếp với Bên Bán. Sau khi thực hiện việc đổi trả với Bên Bán và được bên Bán chấp nhận, Bên Bán sẽ thông báo cho Công Ty để thực hiện việc hoàn trả các khoản đã thanh toán cho Khách Hàng (nếu có). Khách hàng đồng ý rằng Công Ty có quyền giữ lại phần chi phí phát sinh (nếu có) liên quan đến việc khởi tạo phiếu mua hàng hoặc hủy phiếu mua hàng.

7. Chương trình giới thiệu Khách Hàng (“Social Commerce”)

Khách Hàng đồng ý tham gia vào chương trình Social Commerce của Công Ty và đồng ý cho phép phần mềm BuyIt App, và/hoặc nhân viên, đại diện Công Ty sử dụng danh sách bạn bè mà Khách Hàng đã cung cấp để thực hiện việc quảng cáo, giới thiệu về Công Ty. Chi tiết về hình thức tham gia, lợi ích tham gia được công bố tại website buyit.com.vn và Kênh Giao Dịch.